WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

Nasze rowery zapraszają na urokliwe ścieżki w okolicach Iławy.

REGULAMIN

Zanim wypożyczysz rower zapoznaj się z naszymi zasadami!!!

Wypożyczalnia Rowerów OZZYGYM TEAM w Iławie w Hali Sportowo-Widowiskowej czynna jest w godzinach od 10.00 do 20.00 każdego dnia. Siedzibą wypożyczalni jest Hala Sportowo-Widowiskowa w Iławie.

 • Wypożyczenie roweru można dokonać tylko w siedzibie wypożyczalni i w godzinach otwarcia.
 • W przypadku chwilowej nieobecności pracownika wypożyczalni lub zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wykraczających poza niniejszy regulamin, a wymagających interwencji pracownika wypożyczalni prosimy o kontakt telefoniczny 600 894 701 celem szybkiego rozwiązania zaistniałej sytuacji.
 • Aby wypożyczyć rower należy okazać pracownikowi Wypożyczalni dokument tożsamości celem zapisu danych osoby wypożyczającej a także podpisać się w Rejestrze Wypożyczeń, potwierdzając warunki zawarcia umowy- wypożyczenia roweru a tym samym podporządkowanie się niniejszemu Regulaminowi.
 • W momencie wypożyczenia roweru klient ma obowiązek ustalić z pracownikiem wypożyczalni przybliżony termin zwrotu roweru.
 • Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczalni (t.j. wypożyczyć rower) tylko wraz z osobami dorosłymi i na ich odpowiedzialność. Nie są honorowane legitymacje uczniowskie i studenckie.
 • Obowiązkiem pracownika wypożyczalni jest wydanie czystego, sprawnego i sprawdzonego roweru klientowi wypożyczalni. Klient poprzez podpisanie się w Rejestrze Wypożyczeń zobowiązuje się do zwrotu roweru w takim stanie w jakim go wypożyczył. Klient ma obowiązek przed wypożyczeniem roweru sprawdzić jego stan techniczny. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego muszą być zgłoszone pracownikowi wypożyczalni i odnotowane w Rejestrze Wypożyczeń.
 • W przypadku gdy zwracany rower jest brudny lub uszkodzony klient zobowiązany jest na swój koszt doprowadzić go do stanu używalności, takiego w jakim był w momencie wypożyczania. Przy czym czas niezbędny do na ten cel traktuje się jako zwłoka w terminie oddania i będzie za ten okres pobierana opłata taka jak za okres wypożyczenia (wg. stawki 10zł/godz).
 • Wypożyczalnia może sama ocenić szkody, oszacować koszty ewentualnej naprawy i przedstawić je do zapłaty klientowi. Po zapłaceniu przez klienta oszacowanych kosztów naprawy sprawę traktuje się jako zamkniętą, bez możliwości dochodzenia roszczeń z obu stron.
 • Opłatę za wypożyczenie roweru reguluje odpowiedni cennik. Czas wypożyczenia roweru jest naliczany w zaokrągleniu do 30 min., np: czas wypożyczenia 3 godz. 20min = płatność za 3 godz., czas wypożyczenia 3 godz. 40 min = płatność za 4 godz.
 • W razie nie zwrócenia roweru w terminie do 24 godz. od deklarowanego wcześniej terminu, wypożyczalnia zgłosi kradzież na policję.
 • W przypadku kradzieży roweru klient jest zobowiązany w terminie jednodniowym do uiszczenia opłaty w wysokości 100% wartości roweru w momencie zakupu. Istnieje również możliwość odkupienia identycznego lub podobnego (uwzględniającego wielkość i wyposażenie) roweru jako zwrot należności za utracony rower (odszkodowanie).
 • Wszystkie rowery będące w posiadaniu wypożyczalni posiadają numery fabryczne i są oznakowane.
 • Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek w rowerze.
 • Zabrania się korzystania z roweru w sposób odbiegający od jego przeznaczenia i niezgodny z zasadami ruchu drogowego.